Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học 19 năm 2014 (đợt 1) tại Đại học Tây Nguyên

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP.HCM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102/QĐ-TDTTHCM-SĐH                   Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2014

                                              

                                                    QUYẾT ĐỊNH

 Về việc Công nhận trúng tuyển cao học 19 năm 2014 (Đợt 1)

tại Trường Đại học Tây Nguyên

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Căn cứ Nghị định số: 234/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học TDTT II tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số: 149/QĐTTg của Thủ tướng chính phủ ngày 04/02/2008 về các Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số: 3027/QĐ-BVHTTDL ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 6509/BGDĐT-GDĐH ngày 20/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013;

Căn cứ công văn số 241/CV-TDTTHCM-SĐH ngày 01/10/2013 của Trường Đại học TDTT Tp.Hồ Chí Minh về việc đề nghị chuyển phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ  năm 2013 với đại học Tây Nguyên chuyển sang quý I năm 2014;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh cao học khóa 19 năm 2014 của Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Tây Nguyên;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2014 (đợt 1) phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Trưởng khoa Sau Đại học,

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Công nhận 30 (ba mươi) thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khoá cao học 19 năm 2014 (đợt 1) của Trường Đại học TDTT Tp.Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Tây Nguyên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao cho Khoa Sau đại học làm các thủ tục cần thiết để triệu tập các thí sinh về nhập học và tổ chức lớp học.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông (bà) trưởng khoa Sau đại học, phòng Tổ chức Cán bộ, Tài vụ, Hành chính Quản trị và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             (đã ký)        

                                                                                GS.TS Lê Quý Phượng