Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP.HCM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 33 /TB-TDTT HCM-SĐH                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 6 năm 2014
 

THÔNG BÁO
TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014

 
Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế “Đào tạo trình độ tiến sĩ” và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 305C/QĐ-TDTTHCM-SĐH ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành qui định “Đào tạo trình độ Tiến sĩ”;
Căn cứ Thông báo 91/TB-BGDĐT, ngày 03/3/2014 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thể dục thể thao Tp.Hồ Chí Minh,
Trường Đại học Thể dục thể thao Tp.Hồ Chí Minh thông báo tuyển nghiên cứu sinh ngành Thể dục thể thao năm 2014 như sau:
I.      Thông tin chung:
1.       Chuyên ngành đào tạo:
–     Giáo dục thể chất (mã số 62140103); áp dụng đối với những đề tài nghiên cứu về giáo dục thể chất và thể thao trường học, thể dục thể thao quần chúng, xã hội học, lịch sử, kinh tế và quản lý về thể dục thể thao.
–     Huấn luyện thể thao (mã số 62140104); áp dụng đối với những đề tài nghiên cứu về tuyển chọn, huấn luyện các môn thể thao…
2.       Thời gian đào tạo:
2.1.       Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.
2.2.       Trong trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục và  được Trường chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm, người có bằng đại học là 5 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.
3.       Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (xét hồ sơ dự tuyển và xét bài luận về dự định nghiên cứu).
4.       Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 chỉ tiêu.
5.       Thời gian và địa điểm xét tuyển: Dự kiến từ ngày 01–20/10/2014 tại Trường Đại học TDTT Tp.Hồ Chí Minh.
II.         Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển phải có các điều kiện sau:
1.       Văn bằng tốt nghiệp:
a)     Bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển; người có bằng thạc sĩ có chuyên ngành gần với ngành đào tạo cần phải bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học TDTT Tp.Hồ Chí Minh.
b)    Bằng đại học chính quy tốt nghiệp loại giỏi, nếu tốt nghiệp loại khá phải có ít nhất 3 năm công tác trở lên, phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
2.  Có một bài luận về dự định nghiên cứu;
3.       Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành với một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của người dự tuyển. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển;
4.       Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ sau:
–         Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ;
–         Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;
–         Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường Đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 (xem bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ -phụ lục 01);
–         Đối với người dự tuyển là người nước ngoài, đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt không bắt buộc áp dụng yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định tại mục này.
5.       Điều kiện thâm niên công tác: người dự tuyển có ít nhất hai năm làm việc trong lĩnh vực thể thao trở lên, không yêu cầu về thâm niên công tác đối với người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.
6.       Được cơ quan quản lý nhân sự cử đi dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ;
7.       Có ít nhất một bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trước khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Nội dung bài báo phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển của thí sinh.
III.     Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ:
1.       Hồ sơ dự tuyển gồm:
a.      Đơn đăng ký dự tuyển NCS theo mẫu (phụ lục 02);
b.     Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan cử đi học hoặc nơi cư trú;
c.     Bản sao công chứng bằng đại học, bằng thạc sĩ, bảng điểm cao học. Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do một cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì nộp 02 bản sao công chứng gồm: bằng tốt nghiệp + bản dịch bằng tốt nghiệp + bản điểm + bản điểm dịch và một đơn xin xác nhận văn bằng theo mẫu (Ban hành kèm theo Quyết định số: 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).
d.     Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;
e.      Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (gồm: trang bìa, mục lục và toàn văn bài báo) (05 bộ);
f.       Bài luận về dự định nghiên cứu (phụ lục 03) (06 bản);
g.     Thư giới thiệu của hai nhà khoa học hoặc một nhà khoa học và thủ trưởng đơn vị (phụ lục 04);
h.     Công văn cử đi dự tuyển nghiên cứu sinh của thủ trưởng cơ quan;
i.        Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa;
j.        Bản sao hợp lệ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn;
k.        Hai ảnh 3×4; hai phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ;
l.          Bản cam kết về nghĩa vụ tài chính của thí sinh sau khi trúng tuyển (phụ lục 05).
2.       Thời gian nhận hồ sơ:
–         Nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2014 tại Khoa Sau đại học – Trường Đại học TDTT Tp.Hồ Chí Minh.
–         Lệ phí xét tuyển: 2.500.000đ/hồ sơ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng/hồ sơ)
–         Hồ sơ và lệ phí xét tuyển không hoàn lại.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
PGS.TS Lê Thiết Can 
Phó hiệu trưởng – Trưởng Khoa Sau đại học
Trường Đại học TDTT Tp.Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
Điện thoại: 083 7243059 – 0903756108.

  
                                                                               HIỆU TRƯỞNG
    
                                                                                       (Đã ký)

                                                                         GS.TS Lê Quý Phượng